groep 1 en 2

Spelenderwijs leren; In de onderbouwgroepen staat het spelenderwijs leren van kinderen centraal. Kleuters zijn leergierig en dit stimuleren we door de klas uitdagend in te richten met thematische hoeken , mogelijkheden om ICT in te zetten en met een aanbod van uitdagende activiteiten.  Zo vind je er bijvoorbeeld hoeken voor taal-, reken-, en sociaal emotionele activiteiten. Aan het prikbord hangen duidelijke pictogrammen voor de dagindeling, het samenwerken, de sociaal emotionele ontwikkeling en nieuwe woorden die geleerd worden.

Thema’s
Bij de kleutergroepen is het onderwijsaanbod thematisch ingericht. Dit wil zeggen dat de kinderen vakoverstijgend leren aan de hand van een thema. Zo is het mogelijk om in de bouwhoek tegelijkertijd te werken aan rekendoelen, bijvoorbeeld het lezen van een eenvoudige plattegrond en taaldoelen zoals bijvoorbeeld het kunnen begrijpen en uitvoeren van een mondelinge opdracht.

Verwondering bij kleuters
Kleuters zijn van nature heel nieuwsgierig. We geven hen graag de ruimte zich blijvend te verwonderen over de wereld om hen heen. Nieuwsgierigheid is een belangrijke attitude om je goed te kunnen ontwikkelen. De leerkrachten haken aan bij de pure vragen van de kleuters en richten hun lesaanbod zoveel mogelijk daarop in. In de onderbouwgroepen staan thematafels met voorwerpen, woorden, boeken en filmpjes over een bepaald thema. De kinderen kunnen spelen en werkjes maken over het onderwerp. Ook doen zij eenvoudig onderzoek naar verschijnselen en onderwerpen uit het dagelijks leven. Vaak merken we dat als de belangstelling goed is gewekt, kinderen voorwerpen gaan meenemen voor op de thematafel en er iets over vertellen in de klas. Wellicht merkt u thuis ook al snel dat uw kind meer vragen gaat stellen over de onderwerpen die centraal staan in de klas.

Lessen in kringen
Naast het zelfstandig werken, zijn er dagelijks instructies in de kleine of grote kring (met de hele groep). De instructies gaan over voorbereidend lezen, woordenschatontwikkeling, begrijpend luisteren, voorbereidend rekenen, wetenschap en techniek. Daarbij wordt er volop aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling. De leerkracht gaat  individueel of in een kleine groepje of met de hele groep in gesprek met de kinderen.