MR

Doel: Als medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigen wij de ouders en het personeel van Mikado. De MR bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. Samen met de directie willen we op een zo goed mogelijke manier Mikado helpen bij het realiseren van haar doel, namelijk goed onderwijs verzorgen voor haar leerlingen. Wij doen dit op een manier die duidelijk en transparant is voor alle ouders en al het personeel. Vanuit een positief kritische houding bekijken we voorstellen van het bestuur/de directeur . Zelf zetten we ook onderwerpen op de agenda om te bespreken. Denk hierbij o.a. aan personeelsbeleid, huisvesting, veilig internetten, muziek- en cultuuronderwijs, veiligheid in en om school en pesten.

Rechten
Met betrekking tot een aantal onderwerpen heeft de MR het adviesrecht. Denk hierbij aan nieuwbouw, vakantieregeling, beleid met betrekking tot de organisatie van de school en personeelsbeleid. Dit betekent dat zij het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Het bestuur/de directeur mag dit advies niet zomaar naast zich neerleggen.

De MR kent ook instemmingsrecht. Dit betekent dat het bestuur/de directeur voor deze zaken naar de MR moet komen om instemming te verkrijgen. Denk hierbij aan de invoering van het continurooster, verandering van onderwijskundige doelstellingen en het vaststellen van de ouderbijdrage. Wanneer geen instemming wordt verkregen zal het bestuur/de directeur haar voorstel moeten wijzigen of de MR met argumenten tot een andere mening proberen te brengen.

Notulen
De notulen van de MR zijn te allen tijde in te zien.
De samenstelling van de MR voor het schooljaar 2022 – 2023 is als volgt:

Oudergeleding:

Martijn Marsman (voorzitter)
Jaimy Coster

Leerkrachtgeleding
Ienke Houtman
Bram Bultink

Namens de directie vertegenwoordigt Kim Fischer het bestuur. Zij is tevens adviserend lid van de MR.